Sastamalan perusturvakuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä

Eriävä mielipide

Ilmoitan eriävän mielipiteeni KH:n päätökseen. Mielestäni Äetsän kunnan pitäisi hyväksyä Sastamalan perusturvakuntayhtymän perussopimus esitetyssä muodossa seuraavista syistä:

1. Äetsä on jo vuodesta 1974 (uudistettu -97) ollut mukana VÄTK:ssä hyvin tuloksin. Vertailussa Äetsän ja Vammalan terveydenhuollon kustannukset osoittautuvat edullisiksi sekä seudulla että valtakunnallisesti. Palvelujen järjestäminen on siis ollut tehokasta. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä etenkin nykyiseen, toimivaan omalääkärijärjestelmään. Uusi Sastamalan perusturvakuntayhtymä olisi, Äetsän niin halutessa, perusytimeltään ja määräenemmistöltään sama kuin VÄTK. Äetsäläisten haluna on ollut aina myös vahvistaa aluesairaalan käyttöä ja asemaa; uuden kuntayhtymän hylkääminen ei varmasti tukisi tätä tavoitetta. Mielestäni kuntayhtymän laajentuminen ei voi tarkoittaa tehottomuuden lisääntymistä. Valtakunnallisten selvitysten mukaan pienet yksiköt painivat palvelujen laadun sekä rekrytoinnin ongelmien kanssa.

2. Mielestäni Äetsälle ei ole todellinen vaihtoehto jättäytyä yksin järjestämään kuntalaisten terveyspalvelut, joko itse tuotettuna tai ostopalveluna. Jos Äetsä ei ole minkään kuntayhtymän jäsen, sen pitää kilpailuttaa hankkimansa palvelut, ellei se tuota niitä itse. Kunta palveluiden ostajana myös vastaa ostettavista palveluista. VÄTK:iin jääminen ei ole Äetsälle vaihtoehto, koska Vammala liittyy uuteen kuntayhtymään ja palvelujen tuottaminen siinä muodossa päättyy. Mielestäni VÄTK:in purkaminen ja henkilöstön ja kiinteistöjen jakaminen ei ole oikea ratkaisu. VÄTK saa mielestäni jatkaa kiinteistöjen hallinnoijana, ja Äetsäkin saa tulevaisuudessa vuokratuloja omistusosuutensa suhteessa, eli n. 25% kiinteistöistä.

3. Tästä eteenpäin Äetsän kunnanvaltuusto saisi vuosittain eteensä Sastamalan perusturvakuntayhtymän talousarvioesityksen hyväksyttäväksi. Voisimme kunnanvaltuustossa päättää mm. montako vastaanottopistettä kullakin palvelulla kunnassamme on, ja ottaen samalla itsellemme vastuun aiheutuvista kustannuksista. Nykyiseen VÄTK:iin verrattuna tilanne selkeytyy huomattavasti: nythän olemme saaneet vain yhden luvun eteemme (TA 2004: 2.261.304,42 euroa, eli yli 13 mmk), jonka Vammala on 5-4 enemmistöllä meille yhtymähallituksessa valmistellut, ja yhtymävaltuustossa 8-5 enemmistöllä.

4. Yhtymäkokouksen ja yhtymävaltuuston paikkaluku on ollut esillä ainakin 3.6. järjestetystä seminaarista lähtien (Yhtymäkokouksessa 4 ja yhtymähallituksessa 2, jos koko perusturva mukana). Äetsän kunnan lausunto perussopimusluonnoksesta ei kuitenkaan sisältänyt moitteita edustajamääristä, vaan vaatimuksen valmistella perussopimus kokonaan uudestaan yhtymävaltuusto -pohjalta. Tähän eivät muut kunnat tunteneet kiinnostusta, koska alusta asti oli pääperiaatteena ollut, että peruskunta saa päättää palveluistaan ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Yhtymävaltuuston heikkoushan on se, että sillä ei ole verotusoikeutta, eikä siis kykyä hankkia tuloja kattamaan aiheuttamansa kustannukset.

Oma esitykseni kunnan lausunnoksi ei tuolloin saanut riittävää kannatusta Äetsän KH:ssa, mutta se on mielestäni silti toteutunut käsittelyssä olevassa perussopimuksessa. Esitin, että kunnan edustajan äänimäärä aidosti vastaisi sitä valintamahdollisuutta joko liittyä mukaan koko perusturvan osalta tai vain osittain. Tätä valintamahdollisuutta Äetsän kuntakin on käyttänyt ja päättänyt liittyä uuteen kuntayhtymään vain terveydenhuollon osalta. Aikaisemmassa perussopimusluonnoksessa puhuttiin edustajan kahdesta tai yhdestä äänestä. Nyt perussopimuksessa on jokaisella edustajalla yksi ääni, mutta Äetsällä edustajia on suhteessa vähemmän, koska vanhustenhoito ei ole kuntayhtymässä mukana. Mielestäni meidän on pakko ymmärtää, että muiden kuntien on vaikea luovuttaa yhdelle osakkaalle yliedustus. Puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus on sovittu kiertämään vuosittain kunnalta toiselle.

Toinen kysymys on se, että kasvatettaisiin yhtymäkokousta ja yhtymähallitusta niin, että kaikkien paikkamäärät kasvaisivat samassa suhteessa. Tällöin saavutettaisiin se etu, että useammat poliittiset puolueet kustakin kunnasta voisivat saada oman edustajansa kuntayhtymän edustajapaikoille. Tiedonkulku voisi olla parempi, kaikesta muusta voidaan olla montaa mieltä. Tärkeimmät poliittiset päätöksethän tehdään kuitenkin peruskuntien valtuustoissa (palvelujen määrä ja kustannukset), ja yhtymähallitus vain toimeenpanee näitä päätöksiä. Hoitohenkilökunta taas tekee varsinaisen työn ammattitaitonsa turvin.

5. Perussopimuksen hyväksymiseen liittyy myös mukaanpääsy kahteen uuteen hankkeeseen, joille kansallinen terveysprojekti antaa lisärahoitusta (Tilaaja-tuottajamalli; Kokonainen elämä kotona). Äetsän kunta on sisällyttänyt vuoden 2004 talousarvioon päätöksen laatia vanhustenhuollon strategian vuonna 2004. Miten se työ kannattaisi tehdä Äetsän kunnassa yksin, ilman näiden hankkeiden yhdistettyä tieto-taitoa, tukea ja resursseja? Asetus edellyttää, että mukaan pääsevä kunta tekee voimakkaasti alueellista toimintojen uudistamistyötä palvelujen tehostamiseksi. Äetsän kunnan perusturvajohtaja haluaa ehdottomasti, että Äetsän kunta on hankkeissa mukana. Uskon hänen ammattitaitoonsa ja arviointikykyynsä.

Äetsä, 8.12.2003
Päivi Pelttari